Sjukskrivning som politiskt problem i välfärdsdebatten – det politiska språket och institutionell förändring

Författare: Malin Junestav, Och

Sammanfattning av

Rapport

2010:16

Denna studie handlar om hur sjukskrivning har problematiserats och diskuterats i politisk debatt under efterkrigstiden. Genom textanalys undersöker jag hur man har talat om sjukskrivningar under drygt 50 år, främst med fokus på 1990-talet fram till 2006. I och med att ohälsotalet ökade under 1990-talets andra hälft blev sjukskrivning i stigande grad ett politiskt och ekonomiskt problem. Detta kommer till uttryck i de politiska debatter och dokument som analyseras i denna studie. Jämfört med debatter och utredningar om sjukförsäkring och sjukskrivning under tidigare perioder framstår sjukskrivning alltmer som ett omfattande problem och en onödig kostnad. De förändringar och reformer som genomförts under de senaste tio till femton åren har varit i en restriktiv riktning – något som också avspeglas i det politiska språkbruket.