Uppfattas tjänstehandel som mindre rättvis än varuhandel? En studie av attityder till låglönekonkurrens i utrikeshandel

Författare: Lars Calmfors, Och Girts Dimdins, Och Marie Gustafsson Sendén, Och Henry Montgomery, Och Ulrika Stavlöt, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:22

Ett antal arbetsmarknadskonflikter relaterade till låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft (bl.a. Vaxholmsfallet) har blivit livligt uppmärksammade i den offentliga debatten i EU. Av debatten att döma tycks de flesta medborgare ha en mer negativ inställning till låglönekonkurrens i tjänstehandel än i varuhandel. En enkätstudie bekräftar attitydskillnaden och visar dessutom att män, högre utbildade, studenter, företagare samt personer med borgerliga sympatier och en allmänt EU-positiv inställning är generellt mer positiva till alla typer av låglöneimport. Vi genomförde även experiment för att klargöra om attityden till tjänstehandel bildas utifrån rationella överväganden angående olika underliggande attityddimensioner eller om dessa attityddimensioner på grund av koherenssökande i stället anpassas till den generella attityden. Vi fann starkt stöd för att koherenssökande spelar stor roll och att denna tendens tycks vara kraftigare för dem som är negativa till låglönekonkurrens än för dem som är positiva. Det kan tolkas på två olika sätt: antingen att de positiva är mer rationella eller att de har mer sammanhängande uppfattningar därför att de utmanar den existerande ordningen.

Forskningsområden