Lika möjligheter? Familjebakgrund och skolprestationer 1988–2010

Författare: Anders Böhlmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:14

Denna rapport studerar familjebakgrundens betydelse för svenska grundskoleelevers skolprestationer. Med hjälp av flera olika analysmetoder och datamaterial, och en genomgång av ett flertal tidigare publicerade studier, konstaterar vi att familjebakgrundens betydelse legat relativt konstant under de senaste 20 åren. Detta kan tyckas paradoxalt då vi samtidigt finner att skillnaden i resultat mellan olika skolor otvetydigt har ökat. Att familjebakgrundens betydelse har förblivit oförändrad kan dock inte tolkas som att de senaste decenniernas skolreformer inte har påverkat alla barns lika möjligheter till en god utbildning. Denna studie beskriver en utveckling som är ett resultat av samhällsutvecklingen i stort – både skolreformer och andra stora samhällsförändringar kan ha påverkat sambandet mellan uppväxtförhållanden och skolresultat, och vi kan inte särskilja skolreformernas effekter från effekter av andra förändringar i samhället. Fortsatt forskning behövs därför för att utvärdera hur den förda skolpolitiken har påverkat elevers lika möjligheter i den svenska grundskolan.