Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Författare: Linus Liljeberg, Och Sara Martinson, Och Jonas Thelander, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:24

Vi studerar jobbcoachning för arbetslösa. Vi finner att deltagarna får mer hjälp och är nöjdare än dem som inte deltar. Deltagare hos kompletterande privata aktörer gör mest och är nöjdast. Jobbcoachningen tycks hjälpa kvinnor, korttidsarbetslösa, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda till arbete. Dessa grupper har både en högre övergång i arbete direkt och en lägre andel är inskrivna som arbetssökande vid förmedlingen upp till 24 månader efter påbörjad coachning. De som coachats av kompletterande aktörer respektive av Arbetsförmedlingen har arbete i ungefär lika stor utsträckning. Som helhet har coachningen haft små effekter. Ett år efter coachningens början har deltagarna i genomsnitt 2 procent (7 dagar) högre övergång till arbete, framför allt tillfälliga arbeten. Effekten är störst för dem som deltog 2009 och minskar sedan 2010 och 2011. Sett över 24 månader är deltagarna inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen i lika stor utsträckning som de skulle ha varit om de inte hade fått jobbcoachning.