Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster

Författare: Arizo Karimi, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:16

I den här rapporten studeras effekter på kvinnors förvärvsinkomster och löne­utveckling på lång sikt utifrån om de skaffar sitt första barn vid en senare tid­punkt i karriären jämfört med en tidigare. I rapporten studeras också hur det totala antal barn påverkas av att tidpunkten för det första barnets födelse senareläggs, samt huruvida åldersskillnaden mellan de två första barnen har be­tydelse för mammors arbetsmarknadssituation. Resultaten tyder på att en senare familje­bildning har negativa konsekvenser för mammors inkomster och löner under karriären. Resultaten tyder även på att det totala antalet barn inte på­verkas av en senarelagd familjebildning, utan att de negativa effekterna på in­komster och löner drivs av att en senare familjebildning leder till ett kortare tidsintervall till nästa barn; något som minskar kvinnors arbetskraftsdeltagande och arbets­livserfarenhet.

Rapporten är ett sammandrag av IFAU Working paper 2014:17 och Working paper 2014:18.

Forskningsområden