Skolsegregation och skolval

Författare: Helena Holmlund, Och Anders Böhlmark, Och Mikael Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:5

I denna rapport undersöks sambandet mellan det fria skolvalets utbredning och skolsegregationen i landets kommuner. Resultaten visar att i de kommuner där val till fristående skolor har blivit mer utbrett har skolsegregationen mellan utrikes födda elever och elever födda i Sverige, samt mellan elever med utländsk res­pektive svensk bakgrund, ökat mer jämfört med kommuner där skolval är ovan­ligt. Detta samband kvarstår efter att vi har tagit hänsyn till bo­endesegrega­tionen, som är den faktor som har störst betydelse för segregation mellan skolor. Friskoleexpansionens samband med skolsegrega­tionen mot­svarar i genomsnitt cirka 18 procent av den totala ökningen av segregationen mellan elever med utländsk och svensk bakgrund under perioden 1993–2009. Den totala ökningen av skolsegregation har dock varit relativt sett liten vid en internationell jämförelse: Sverige har ett sammanhållet skolsystem upp till 16 års ålder vilket innebär lägre skolsegregation jämfört med länder där upp­del­ning till studie- respektive yrkesförberedande program sker vid tidigare åldrar.