Tidiga insatser för arbetssökande med hög risk för långtidsarbetslöshet

Författare: Johan Regnér, Och Martin Söderström, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:18

Den 1 januari 2012 infördes ett nytt arbetssätt på Arbetsförmedlingen. Arbets­sättet syftar till att personer med hög risk för långtidsarbetslöshet ska få pro­graminsatser och/eller fördjupade förmedlingsinsatser redan tidigt i arbets­lös­hetsperioden. Vi använder data över personer i åldrarna 25–64 år som skrevs in som öppet arbetslösa på arbetsförmedlingen under åren 2007–2013 för att stu­dera om personer med hög risk för långtidsarbetslöshet har fått program- och förmedlingsinsatser i annan omfattning efter reformen, samt om över­gången från arbetslöshet till jobb har påverkats. Vi finner att personer med hög risk för långtidsarbetslöshet får fler programinsatser, att de får insatserna tidi­gare i arbetslöshetsperioden och att de har tätare kontakt med sin arbetsför­medlare efter reformen. Förändringarna är dock genomgående relativt små. Resultaten visar också att arbetsförmedlarna redan innan reformen började rikta insatserna till personer med hög risk för långtidsarbetslöshet. Slutligen finner vi inga effekter av reformen på övergången till arbete för personer med hög risk för långtids­arbetslöshet, men vi ser en ökad övergång till arbete under åren före reformen.