Tre lärdomar från en effektutvärdering av lärarstödsprogrammet NTA

Sammanfattning av Rapport 2015:17

I en utvärdering av effekterna av programmet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) på elevers skolresultat i årskurs 9 finner vi positiva och statistiskt säker­ställda effekter. Dessa effekter framträder dock endast när vi tar hänsyn till att deltagare i NTA och icke-deltagare systematiskt skiljer sig åt avseende t.ex. föräldrars utbildningsnivå. Effekterna är också begränsade till ett ämne, fysik, och hänför sig endast till resultaten på nationella prov – inga effekter kan spåras på betygen. Med hjälp av dessa resultat diskuterar vi tre metodologiska aspekter som är av generellt intresse vid utvärderingar av interventioner på ut­bildningsområdet: att programdeltagare och icke-deltagare i allmänhet inte är jämförbara när det gäller initiala förutsättningar, att ett programs effekter kan skilja sig mellan kunskapsområden, samt betydelsen av standardi­serade prestationsmått.