Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

Författare: Ruth Mannelqvist, Och Berndt Karlsson, Och Bengt Järvholm, Och

Sammanfattning av

Rapport

2016:6

I studien har innehållet i och tillämpningen av de rättsliga begreppen arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen granskats och analyserats utifrån ett rätts­säkerhetsperspektiv. Studien fokuserar på den lagstiftning och myndighets­reglering som omfattar bedömningar av arbetsförmågan inom den så kallade rehabiliteringskedjan, samt tillämpningen i fyra förvaltningsrätter och Försäk­ringskassan. Vi visar dels att det finns bristfällig samstämmighet mellan den rättsliga regleringen och myndighetsnormerna, dels att myndighetsnormeringen fått tyd­ligt genomslag i tillämpningen vid förvaltningsrätt och Försäkringskassan. I den tillämpning som granskats diskuteras begreppen arbete och arbetsmarknad i begränsad omfattning och man definierar inte vad som avses med ett faktiskt arbete eller arbete på arbetsmarknad utifrån dess krav eller innehåll. Avgörande i enskilda ärenden tycks i stället ha varit Socialstyrelsens rekommenderade sjukskrivningstider utifrån diagnos i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammantaget innebär det en risk för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen.