Att möta den högre utbildningens utmaningar

Sammanfattning av Rapport 2016:4

Den övergripande fråga som ställs i rapporten är: hur kan universitet och hög­skolor upprätthålla kvalitet i utbildningen? Undersökningen bärs upp av tre delar där vi studerar 1) om högskolepedagogiska kurser stärker lärare som peda­­goger; 2) huruvida det finns incitament för universitetslärare att satsa på peda­gogisk verksamhet; samt 3) vilkaförutsättningar lektorer ges att inom ramen för sin tjänst fullgöra det pedagogiska uppdraget. I den första delstudien finner vi att pedagogiska kurser haft positiva effekter på deltagarnas upplevda trygg­het i lärarrollen. Samtidigt förändras inte kursdeltagarnas grundläggande för­hållningssätt till undervisning. I delstudie två finner vi att incitamenten att satsa på det pedagogiska uppdraget är relativt svaga, eftersom sakkunniga i all­män­het lägger liten vikt vid pedagogiska meriter jämfört med vetenskapliga. I den tredje delstudien undersöks balansen mellan forskning och undervisning för lektorer i statsvetenskap. Resultaten visar att skillnaden i undervis­nings­plikt, liksom kompensationen för likvärdiga undervisningsuppdrag, varierar mycket mellan lärosäten. Förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget ser således väldigt olika ut för lektorer beroende på var de är anställda.