Invandringens arbetsmarknadseffekter

Författare: Mattias Engdahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:11

Syftet med den här rapporten är trefaldigt. Ett första syfte är att utifrån ekono­misk teori klargöra hur invandringen kan påverka mottagande arbetsmarknader. Rapportens andra syfte är att beskriva de vanligaste metodologiska ansatserna för att undersöka om invandringen har en effekt på mottagande ekonomier och att sammanfatta vad vi kan lära oss från den internationella litteraturen. Ett tredje och sista syfte är att försöka besvara frågan om invandringen till Sverige har påverkat den redan befintliga befolkningens möjligheter på arbets­mark­naden under perioden 1995–2005. I likhet med studier från flera olika länder pekar resultaten på att invandringen till Sverige verkar ha begränsade arbets­marknadseffekter – studien visar att sysselsättnings- och löne­utveck­lingen på kort sikt har varit något svagare för inhemsk arbetskraft som tillhör grupper där inflödet av invandrade har varit relativt omfattande.