Optimala inkomstskatter vid inkomstomvandling

Författare: Håkan Selin, Och Laurent Simula, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:10

I Sverige, liksom i många andra länder, beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Det innebär att vissa skattebetalare kan tjäna på att omvandla högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster. Sådan inkomstomvandling kan påverka skatteintäkterna och arbetsmarknaden på flera sätt. Ett första syfte med denna rapport är att belysa inkomstomvandling som fenomen. Ett andra syfte är att ge en icke-teknisk introduktion till en forsk­ningsuppsats om inkomstomvandling av Selin och Simula (2017), ett arbete som faller inom fältet optimal beskattningsteori. Där ställer vi oss frågan hur den optimala skattepolitiken bör utformas om det finns möjligheter för indi­vider att omvandla inkomster. Vi kommer fram till att det är avgörande om kostnaderna för inkomstomvandling är fasta eller rörliga. Om inkomst­omvandling har en fast kostnad är det under vissa förutsättningar optimalt att beskatta kapitalinkomster till en lägre skattesats, även när dessa egentligen är arbetsinkomster.