Kulturell bakgrund och könsskillnader i studieresultat

Författare: Helmut Rainer, Och Patrick Reich, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:14

Denna studie undersöker om könsskillnader i skolresultat bland andra generationens invandrare har ett samband med kulturella normer och värderingar i deras föräldrars födelseländer. Normer och värderingar kan ha olika betydelse för flickors och pojkars skolresultat, eftersom de kan implicera ett könsbundet beteende både bland barn och föräldrar. Exempelvis skulle kulturer som uppvisar tolerans för ojämlikhet kunna satsa mindre på flickors utbildning, eftersom könsskillnader i arbetslivet uppfattas som acceptabla. En annan möjlighet är att värderingar som premierar konkurrens och prestation skulle kunna missgynna flickor, som enligt beteendeforskning presterar sämre i konkurrenssituationer. Rapportens resultat visar att det finns tydliga samband mellan könsgapet i skolresultat och kulturella normer. Mest utmärkande är att flickor presterar relativt sett sämre än pojkar när deras föräldrar har sitt ursprung i samhällen som premierar ambition, prestation och konkurrens.