Lärares professionella villkor

Författare: Catarina Player-Koro, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:11

I denna rapport presenteras en enkätstudie gjord med 13 000 legitimerade lärare – från förskoleklass till gymnasiet. Målsättningen är att bidra med förståelse för vilken betydelse lärarlönelyftet och karriärtjänster för lärare har haft för lärares yrkesroller, relationer och arbetsuppgifter. Rapportförfattaren finner att förstelärare oftare leder det kollegiala arbetet, men sällan har tid avsatt för sitt uppdrag som förstelärare. Förstelärare, lektorer samt de som tagit del av lärarlönelyftet är mer nöjda med sin arbetssituation och tycker också att läraryrket är mer attraktivt än de som inte omfattats. De som inte är förstelärare eller inte fått del av lönelyftet svarar i högre utsträckning att de funderat på att lämna yrket. Enligt de lärare som svarat på enkäten har införandet av karriärtjänster och lärarlönelyft inte bidragit till att kvaliteten i undervisningen har ökat.