Dataproblem vid utvärderingen av arbetsmarknadspolitik

Författare: Helge Bennmarker, Och Lars Davidsson, Och Anders Forslund, Och Maria Hemström, Och Eva Mörk, Och Laura Hartman, Och Sara Martinson, Och Kristian Persson, Och

Sammanfattning av Stencil 2000:5

Offentlig verksamhet har under senare år alltmer kommit att styras genom s k målstyrning snarare än genom den tidigare dominerande regelstyrningen. Tanken med att ersätta regelstyrning med målstyrning är att man på så sätt bättre tillvaratar den kompetens som finns inom de verkställande myndigheterna. Friheten från regler måste dock alltid vara frihet under ansvar. Ansvaret består i det här fallet i att regeringen måste kunna bedöma graden av måluppfyllelse. Detta kräver i sin tur att verksamheten dokumenteras på ett tillfreds-ställande sätt. IFAU har sedan institutets tillkomst för ungefär tre år sedan utfört ett antal utvärderingar, både på eget initiativ och på regeringens uppdrag. En tyvärr alltför vanlig erfarenhet av dessa utvärderingar är att det har varit svårt att på ett meningsfullt sätt utvärdera de studerade verksamheterna på grund av att dessa varit för dåligt dokumenterade. I denna rapport redovisas en del av dessa erfarenheter.