Det nationella IT-programmet. Delrapport 2

Författare: Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Stencil 2000:3

Våren 1997 förde den socialdemokratiska regeringen och svensk industris samarbetsorganisation Industriförbundet ett samtal om bristen på IT-personal i gränssnittet mellan dataanvändare och dataspecialister. Resultatet av samtalen blev att Industriförbundet och branschorganisationen IT-företagen tillsammans bildade organisationen SwIT-yrkesutbildning, som fick i uppdrag av regeringen att genomföra en arbetsmarknadsutbildning som skulle ge yrkeskompetens för bristyrken inom IT-området. Utbildningen fick namnet det nationella IT-programmet eller SwIT. I regeringens proposition (1997/98:1) avsattes 1,3 miljarder kronor för att finansiera programmet. Medlen skall täcka kostnader för upphandlade kurser, löner, administration samt även finansiera de arbetslösas utbildningsbidrag. Staten är ensam finansiär. SwIT regleras av förordning (1997:1159) om IT-utbildning.
I det avtal regeringen och SwIT slöt om genomförandet av programmet sägs att SwIT fram till 31 mars 2000 ska utbilda 11 000 personer. Av dessa ska minst 75 procent vara arbetslösa, resterande 25 procent kan vara anställda med behov att förnya eller byta arbetsuppgifter. Arbetslösa deltagare erhåller utbildningsbidrag och anställda finansieras av arbetsgivaren och deltar med bibehållen lön. Målsättningen är att alla arbetslösa som genomgår utbildningen med godkänt resultat ska erhålla anställning inom sex månader efter det att kursen slutförts.