Försök med alternativ platsförmedling för utomnordiska invandrare

Författare: Kenneth Carling, Och Helge Bennmarker, Och Anders Forslund, Och Susanne Ackum Agell, Och

Sammanfattning av Stencil 2001:2

Arbetssökande invandrare vid arbetsförmedlingen har relativt svenskar ett betydligt lägre utflöde till arbete; utflödet är ungefär 50-70 procent lägre för invandrare efter korrigering för andra kända faktorer som påverkar arbetslöshetstider. Medianarbetslöshetstiden är ungefär 25 veckor för en svensk och ungefär 40 veckor för en invandrare, som förutom invandrarskap är till synes identisk med svensken. Vidare är medelarbetslöshetstiden ungefär 45 veckor för en svensk och 75 veckor för en invandrare.1 Arbetslösheten bland infödda svenskar (16-64 år) var 5.5% 1998 - för utomnordiskt födda (16-64 år) var arbetslösheten 19.5% 1998; se Wessberg (1999).
Dessa dystra siffror har föranlett regeringen att diskutera åtgärder för att minska arbetslösheten för invandrare. En sådan åtgärd är att pröva om platsförmedling av andra aktörer än den offentliga arbetsförmedlingen kan minska invandrarnas arbetslöshetstider.