27 januari 2010

Yttrande avseende förslag till Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader m.m. (SIAK 08)

Diarienummer: DNR 170/2009
Författare: Peter Fredriksson OCH Erik Mellander
Remisställare:

Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 Stockholm

Med tanke på att den nu gällande standarden SIAK 89 är baserad på en översyn från 1987 menar IFAU att en uppdatering av standarden är välbehövlig,

Merparten av de föreslagna förändringarna innebär disaggregeringar av de tidigare inhämtade uppgifterna. Detta är en god strategi: precisionen i den inhämtade information ökar samtidigt som länkning bakåt är möjlig, genom aggregering av de mera detaljerade uppgifterna. IFAU noterar dock en avvikelse från denna strategi: I SIAK89 redovisas 511 Kostnader för utbildning uppdelade på 5111 kostnader för inskolning, fortbildning samt 5112 Kostnader för uppskolning samt vidareutbildning. I SIAK08 däremot redovisas endast 511 Kostnader för utbildning. Ur ett forskningsperspektiv är denna förändring olycklig: inskolning och vidareutbildning fyller olika funktioner och behandlas olika i den vetenskapliga litteraturen.

En detaljkommentar om huvudområde 1: I SIAK 08 definieras Huvudområde 1: Lön för arbetad tid samt bonus och andra oregelbundna ersättningar, medan definitionen i SIAK89 är: Huvudområde 1: Lön för arbetad tid. Att uppgifter inhämtas om bonus och oregelbundna ersättningar är av godo, menar IFAU. Uppgifter om bonus särredovisas också i den nya standarden vilket möjliggör jämförelser med uppgifter inhämtade enligt SIAK89. IFAU undrar dock hur den nya posten 125 Engångsbelopp förhåller sig till bonus och andra oregelbundna ersättningar?

Allmänt vill IFAU betona vikten av att införandet av den nya standarden åtföljs av en nyckel mellan SIAK09 och SIAK89, på motsvarande sätt som är brukligt vid införandet av exempelvis nya näringsgrensindelningar.

I detta ärende har generaldirektör Peter Fredriksson beslutat. Erik Mellander har varit föredragande.

Forskningsområde