Ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Diarienummer: DNR 26/2022

Remisställare:

Skolverket 
remiss.amnesbetyg@skolverket.se

IFAU har läst promemoriorna med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

IFAU har tidigare tillstyrkt förslaget om att införa ämnesbetyg på gymnasiet (remissyttrande dnr 135/2020). Vi vill följa upp ett par av våra tidigare kommentarer.

  • IFAU vill åter betona vikten av att inte missgynna den som väljer att läsa på avancerad nivå och undvika att elever av strategiska skäl avstår från avancerade kurser/ämnen.

IFAU lyfte i det tidigare remissvaret fram vikten av rättvis meritvärdering vid antagning till högre studier och risken att missgynna elever som läser mer avancerade nivåer. IFAU noterar att frågeställningen särskilt berörs och diskuteras när det gäller ämnet matematik (sid 27 i konsekvensutredningen), men att Skolverket trots detta går fram med ett förslag som riskerar att missgynna den som läser avancerade kurser. Med respekt för att en avvägning är nödvändig och att det är svårt att avgöra exakt var gränsen ska gå, vill IFAU åter betona vikten av att inte missgynna den som väljer att läsa på avancerad nivå och undvika att elever av strategiska skäl avstår från avancerade kurser/ämnen.

  • IFAU vill lyfta vikten av obligatoriska nationella prov

IFAU förordar att nationella prov på gymnasiet ska vara obligatoriska på den nivå som motsvarar allmän behörighet och att program som läser respektive ämne på högre nivå också har ett nationellt prov på den högsta obligatoriska nivån. Skälet till detta är kopplat till behovet av likvärdig bedömning av de meriter som gäller vid antagning till högre utbildning.

Därtill finns ett samhälleligt värde att kunna jämföra likvärdigheten i undervisningskvalitet och kunskaper mellan olika program och gymnasieskolor. Detta möjliggörs av att alla elever skriver samma prov åtminstone vid något tillfälle i gymnasiet. IFAU har även tidigare kritiserat att provobligatoriet på lägre kurser togs bort (se t.ex. Holmlund m.fl. 2020).

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Anna Sjögren har varit föredragande.

 

Referens

Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan (2020) H Holmlund, A Sjögren och B Öckert IFAU-rapport 2020:7