29 juni 2021

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

Diarienummer: DNR 65/2021
Remisställare:

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

IFAU har läst förslagen utifrån vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

Vi avgränsar svaret till förslaget om datainsamling samt betonar vikten av att genomföra reformer på ett sätt som möjliggör uppföljning och utvärdering.

  • IFAU håller med om att det inom ramen för förordningen om uppgiftsskyldighet för huvudmän inom skolväsendet ska vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator (avsnitt 7.6 sida 545).

Då det finns svag vetenskaplig evidens för hur elevhälsoarbete bedrivs bäst och hur det påverkar elevresultaten förordar IFAU att utredningens reformer och förslag utformas och genomförs på ett sätt som möjliggör utvärdering och kunskapsuppbyggnad.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Anna Sjögren har varit föredragande.