En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Diarienummer: DNR 230/2022

Remisställare:

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskanliset.se
kristian.lofgren@regeringskansliet.se

  • IFAU tillstyrker förslaget att de tillfälliga förändringar av arbetsvillkoret och karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen som infördes under covidpandemin ska gälla tills vidare.

Bakgrund

Arbetslöshetsförsäkringen ska ge trygghet till arbetslösa som söker ett nytt jobb och det är därför viktigt att arbetsvillkoret är välavvägt och inte utestänger viktiga grupper från ersättning.

Karensvillkoret innebär att arbetslösa får vänta ett visst antal dagar innan de får ersättning. De teoretiska argumenten för ett sådant villkor är oklara. Det är därför rimligt att antalet karensdagar sänks från sex till två.

IFAU vill dock påpeka att man i framtiden ska vara försiktig med att permanentera tillfälliga förändringar som tillkommit för att hantera en hastigt uppkommen kris. Förtroendet för politiken gynnas av att förändringar som kommuniceras som tillfälliga också förblir tillfälliga.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Johan Vikström har varit föredragande.