Fler veckor med omställningsstudiestöd Ds 2022:29

Diarienummer: DNR 245/2023

Remisställare:

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
u.remissvar@regeringskansliet.se

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU lämnar kommentarer på ett principiellt plan samt på ett urval av de detaljerade förslagen.

Behov av fler veckor med omställningsstudiestöd

IFAU har i tidigare remiss (dnr102/2021) påpekat att omställningsstudiestödet redan i sin nuvarande utformning är onödigt generöst i de delar som riktar sig mot personer som har arbete. För denna grupp vore det enligt IFAU i stället befogat med tillgång till studielån med ett generöst lånetak. Bidrag för omställning bör alltså begränsas till personer som varslats eller är arbetslösa.

  • IFAU tillstyrker därför att det ska finnas möjligheter att återkvalificera sig för ytterligare en period med omställningsstudiestöd med bidrag och lån för personer som har varslats eller blivit arbetslösa (avsnitt 4.1 ff).
  • IFAU avstyrker förslaget att ge möjlighet för dem som har jobb att återkvalificera sig för omställningsstudiestöd med bidrag (avsnitt 4.1).

IFAU vill, liksom i remiss 102/2021, påpeka att längre studieperioder för individer som närmar sig pensionsålder är svåra att motivera då avkastningen på dessa utbildningsinvesteringar är begränsad.

  • IFAU anser därför att rätten till omställningsstudiestöd bör trappas av med stigande ålder och för äldre personer begränsas till kortare yrkesutbildningar med tydlig koppling till möjlighet att kvalificera för ett nytt jobb.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Anna Sjögren har varit föredragande.