Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt

Diarienummer: DNR 78/2023

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se   

Sammanfattning

IFAU har inga starka åsikter i frågan, men lutar åt att det är rimligt med en sjuårsgräns.

Diskussion

Tidsgränsen för skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgades 2021 från tre år till fem år. När det förslaget remitterades gjorde vi från IFAU:s sida en översikt av forskningsläget, som kan sammanfattas på följande sätt: Även om det inte föreligger någon regelrätt effektutvärdering av den svenska expertskatten finns det belägg från andra länder för att högavlönade experters flyttbeslut är känsliga för skatter (Dnr 107/2020). I synnerhet uppmärksammade vi en studie från Danmark av Kleven m fl. (2013), eftersom det danska systemet har tydliga likheter med det svenska.

Sedan vårt remissvar i augusti 2020 är forskningsläget i stort sett oförändrat: Mycket tyder på att riktade skattelättnader kan vara ett effektivt verktyg att attrahera högkvalificerade personer till Sverige. Två (ännu opublicerade) studier som nyligen presenterats har förvisso begränsad relevans för det svenska exemplet, men bekräftar ändå den övergripande bilden.[1]

Den senaste förlängningen 2021 av skattelättnaden från tre till fem år framstod som uppenbart rimlig med tanke på de tidsgränser som gäller i andra länder: tre år låg i lägre spannet. Om Sverige går från fem till sju år hamnar vi snarare i övre spannet. Men Sverige skulle ändå inte utgöra någon extrem observation: Portugal tillämpar en gräns på tio år, Frankrike på åtta och Danmark, som är den för Sverige mest relevanta jämförelsen, har en tidsgräns på just sju år. Det finns en berättigad oro för osund skattekonkurrens på detta område, men med sju år skulle Sverige fortfarande inte vara uppenbart drivande i denna utveckling.

Utifrån befintlig forskning går det naturligtvis inte att säga om det är mest lämpligt med en fem- eller sjuårsgräns. En fördel med en längre tidsgräns är att högkvalificerade under längre tid har starka incitament att skapa mervärden på svensk mark, under förutsättning att fler experter väljer att arbeta i Sverige än vad som annars hade varit fallet.

Utifrån ett legitimitetsperspektiv går det emellertid att argumentera för att skattelättnaden bör vara starkt tidsbegränsad, eftersom en specifik grupp individer ges en mer generös skattebehandling. IFAU har inga starka åsikter i frågan, men välkomnar som vanligt mer forskning. 

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.

 

[1] Dessa studier är gjorda av Timm m fl. (2022) för Nederländerna och Basset och Ippedico (2023) för Italien.

 

Referenser

Bassetto, J. och Ippedico, G. (2023) “Can Tax Incentives Bring Brains Back? Returnees Tax Schemes and High-Skilled Migration in Italy “CESifo Working Paper No. 10271.

IFAU remissvar “Utvidgad tidsgräns för expertskatt” Dnr 107/2020. 18 augusti 2020.

Kleven, Henrik, Landais, Camille och Esben Schultz (2013) "Migration and Wage Effects of Taxing Top Earners: Evidence from the Foreigners' Tax Scheme in Denmark," The Quarterly Journal of Economics, vol. 129(1), s. 333-378.

Timm, L.M., Giuliodori, M och Muller, P (2022) “Tax Incentives for High Skilled Migrants: Evidence from a Preferential Tax Scheme in the Netherlands” IZA DP No. 15582, September 2022.

 

Forskningsområde