23 juni 2021

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Diarienummer: DNR 64/2021
Remisställare:

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

IFAU har granskat innehållet med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. 

  • IFAU delar promemorians bedömning av vikten att dimensionera och anpassa gymnasieskolan för att förbättra matchningen vid ungas arbetsmarknadsinträde (s. 20).
  • IFAU ställer sig positivt till förslaget om en försöksverksamhet på ekonomiprogrammet med en inriktning med yrkeskurser från handelsområdet (avsnitt 3.2, s. 23).

IFAU understryker att utformningen av försöksverksamheten är avgörande för den kommande utvärderingens kvalitet. En trovärdig utvärdering av programmets effekter på elevers arbetsmarknadsinträde kräver ett upplägg som genererar en deltagandegrupp och en jämförelsegrupp. Den föreslagna utformningen som bygger på frivillighet kan exempelvis kombineras med ett urvalsförfarande som (inom gruppen frivilliga och behöriga huvudmän) leder till en grupp som deltar i försöksverksamheten och en jämförelsegrupp. Detta kan göras med t.ex. ett slumpmässigt urval inom fördefinierade urvalsgrupper (som kan vara kommuntyp eller liknande).

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Helena Holmlund har varit föredragande.