Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni-augusti 2021

Diarienummer: DNR 67/2021

Remisställare:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 

Sammanfattning

IFAU tillstyrker inte förslaget.

IFAU bedömer att förslaget inte är ett effektivt sätt att motverka de negativa effekterna på arbetsmarknaden för unga, eller för att förbättra möjligheterna för de företag som är drabbade av pandemin.

Bakgrund och motivering

IFAU har i tidigare remissvar diskuterat olika sänkningar av socialavgifter för unga (dnr 155/2006, dnr 73/2008, dnr 220/2013, dnr 49/2019 och dnr 150/2020). IFAU hänvisar till dessa remissvar för utförligare resonemang om effekter av nedsättningar av socialavgifter. De huvudsakliga argumenten är:

  • Det är viktigt att försöka underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga. De flesta unga klarar sig dock bra på arbetsmarknaden, och för vissa unga är kortare perioder av arbetslöshet inget långsiktigt problem. För att åtgärder riktade till unga ska vara kostnadseffektiva är det viktigt att de riktas mot de unga som riskerar långvariga problem. En generell nedsättning för alla unga är därför en ineffektiv åtgärd.
  • Förslaget syftar till att vara ett stöd för företag som drabbats av pandemin. IFAU bedömer att den föreslagna åtgärden inte är ett träffsäkert sätt att åstadkomma detta. För det första finns det branscher som anställer många unga som inte är särskilt utsatta under pandemin. För det andra finns det branscher som är hårt utsatta men som inte anställer unga i särskilt stor utsträckning. IFAU bedömer att det rimligen finns mer träffsäkra och kostnadseffektiva åtgärder för att stödja av pandemin drabbade företag.

Till skillnad från tidigare föreslagna nedsättningar av arbetsgivaravgifterna för unga är det liggande förslaget högst temporärt. Då nedsättningen är så kortvarig finns ännu större anledning att befara att eventuella effekter på sysselsättningen för unga är liten. Många företag fattar sannolikt beslut baserat på en längre planeringshorisont.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Martin Söderström har varit föredragande.

 

Referenser

IFAU Remissvar dnr 155/2006, ”Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år”.

IFAU Remissvar dnr 73/2008, ”Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga”.

IFAU Remissvar dnr 220/2013, ”Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta”.

IFAU Remissvar dnr 49/2019, ”Nedsättning av arbetsgivargifter för unga”.

IFAU Remissvar dnr 150/2020, ”Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar”.