Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Diarienummer: DNR 116/2020

Remisställare:

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Sammanfattning

IFAU är positivt till förslaget att befogenheterna på arbetsmarknadsområdet förtydligas.

IFAU kan varken tillstyrka eller avstyrka förslaget om uppföljning av kommunernas medverkan. Vi vill understryka vikten av att skapa förutsättningar så att uppföljningar och utvärderingar är möjligt att genomföra.

IFAU har i övrigt inga synpunkter på förslagen

Kommunernas befogenheter

Idag har majoriteten av Sveriges kommuner egna arbetsmarknadsinsatser. Trots detta finns oklarheter om vad som är kommunernas respektive Arbetsförmedlingens ansvar. När Arbetsförmedlingens lokala närvaro minskar bedömer IFAU det som troligt att kommunerna kommer öka sin aktivitet. IFAU ser därför positivt på att utredningens förslag att förtydliga kommunernas befogenheter.

IFAU delar utredningens bedömning att det inte kommer finnas privata aktörer som erbjuder tjänster för arbetslösa över hela landet. Då arbetsmarknadspolitiken framförallt är ett statligt ansvar ser IFAU det som positivt att Arbetsförmedlingen kan köpa arbetsmarknadsåtgärder av kommunerna, även när konkurrens inte föreligger. Möjligheten för Arbetsförmedlingen att vända sig till kommunerna garanterar inte att det kommer finnas en aktör som erbjuder arbetsmarknadsåtgärder över hela landet eftersom kommunerna alltid kan avstå. IFAU:s bedömning är att dessa områden kommer bli färre genom att kommunerna finns på marknaden. Ur ett likvärdighetsperspektiv finns också fördelar med att Arbetsförmedlingen betalar för kommunens tjänster. Dels ökar det kommunernas incitament att delta, dels kan Arbetsförmedlingen, och därmed staten, fortsatt styra arbetsmarknadsåtgärderna.

Uppföljning av kommunernas medverkan

IFAU håller med utredningen om att kommunernas medverkan bör följas upp och utvärderas. För att kunna göra det är det av yttersta vikt att specificera vad det är som ska följas upp och säkerställa att förutsättningarna för detta finns. IFAU har i ett projekt samlat in uppgifter från de kommunala verksamheter som finns idag på arbetsmarknadsområdet. Från den insamlingen är det tydligt att kvalitén på de uppgifter som finns hos kommunerna varierar mycket. I vissa fall är kvalitén så låg att det inte går att använda till utvärderingar.

Inom IFAU:s uppdrag ligger redan att utvärdera effekter av arbetsmarknadspolitiken. IFAU ser det som viktigt att studera effekter av arbetsmarknadsåtgärderna oavsett utförare. Detta är särskilt viktigt när det planeras en politikomläggning. Grundläggande för att det ska vara möjligt är att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis samlar in uppgifter om när arbetslösa deltar i åtgärder och vad åtgärderna innebär, oavsett utförare. I och med att det ligger i utredningens förslag att kommunerna ska kunna utföra uppdrag åt och med ersättning från Arbetsförmedlingen är det angeläget att inkludera att kommunerna (och privata utförare) också ska registrera deltagande i centrala register. Detta möjliggör framtida uppföljning och utvärdering.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Forskare Ulrika Vikman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anders Forslund deltagit.