Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Diarienummer: DNR 44/2018

Remisställare:

Socialdepartementet 

IFAU är positivt till en lagreglering om en permanent koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvården.

Forskning om arbetslivsinriktad rehabilitering och om arbetsåtergång vid psykisk ohälsa har visat att arbetsplatsnära interventioner har störst potential att förkorta sjukskrivningar (Johansson m fl., 2011 och Vingård, 2015). En utökad dialog mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren är en viktig förutsättning, och koordineringsfunktionen underlättar sannolikt denna dialog.

Hälso- och sjukvården har små incitament att verka för att förkorta eller förebygga sjukfrånvaro, och fokus på återgång i arbete har visat sig vara svagt. Ett lagstadgat koordineringsansvar för hälso- och sjukvården, med ett bibehållet samordningsansvar för Försäkringskassan, tycks ge goda förutsättningar för att öka detta fokus och påskynda återgång i arbete.

I förslaget anges att det är viktigt att effekterna av de nya koordinerings-insatserna följs upp och utvärderas. IFAU delar denna ståndpunkt, men noterar att det saknas en strategi för hur en sådan utvärdering ska kunna genomföras och vem som ska ansvara för denna. Det är inte uppenbart hur kausala effekter av koordineringsinsatserna ska kunna särskiljas från allmänna trender i sjukfrånvaro. IFAU efterlyser en tydligare beskrivning av hur utvärderingsbarheten av förslaget kan säkerställas, för att fånga kausala effekter av koordineringsinsatserna på sjukfrånvaro.

I detta ärende har generaldirektör Olof Åslund beslutat. Lisa Laun har varit föredragande. 


Referenser
Johansson P, Aydin E, Bergendorff S, Granqvist N, Josephson M, Sohlberg I. 2011. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Underlagsrapport till den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:4)

Vingård E (2015) Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. En kunskapsöversikt. Stockholm: FORTE

Forskningsområde