Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning

Diarienummer: DNR 79/2022

Remisställare:

Skolverket
registrator@skolverket.se

IFAU har läst promemoriorna med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

  • IFAU bedömer att det inte finns förutsättningar för att de allmänna råden skall åstadkomma likvärdighet i betygssättningen mellan skolor.

IFAU har tidigare lyft att en nödvändig förutsättning för likvärdig bedömning och betygsättning är ankring av betygssättning i externt rättade nationella prov (Remissvar på SOU 2020:43, d nr 110/2020).

  • IFAU bedömer att de föreslagna allmänna råden fortsatt riskerar ge bedömning och prövning en alltför framträdande roll och att det finns risk att ett alltför starkt fokus på detta tränger undan behovet av undervisning, repetition och övning som inte betygsätts. Även detta har vi lyft vid tidigare remissvar.
  • IFAU är positiva till att rektorer och huvudmän bör följa upp betyg och resultatutveckling.
  • IFAU är vidare positiva till att jämföra elevernas betyg med nationella provresultat, men betonar att syftet här bör vara att utveckla undervisningen.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Anna Sjögren och Björn Öckert har varit föredragande.