Utbildningskvalitet väger tyngst när elever väljer gymnasium

När elever ska välja gymnasieskola är kvaliteten på utbildningen viktig, men inte bara den. Elever med höga respektive låga betyg väljer delvis på olika sätt. Det visar en IFAU-rapport som bygger på en avhandling vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Publicerades: 28 februari 2023

Författare: Mikael Thelin, Och

Niondeklassare som valde gymnasieskola uppgav i en enkätstudie år 2015 att de vid valet av skola lade störst vikt vid skolornas programutbud och så kallade ”kunskapsrykte”, det vill säga att skolan uppfattas ha en bra kvalitet.

Elever med högre betyg lade vid skolvalet något större vikt vid skolans programutbud och kunskapsrykte, jämfört med elever med låga betyg. Elever med lägre betyg vägde istället oftare även in kompisarnas val och om skolan erbjöd eleven en egen dator.

Valen ser olika ut i större städer och på landsbygden. Elever i storstadsmiljöer tyckte att skolans kunskapsrykte och avståndet till skolan var särskilt viktigt, medan vissa grupper av landsbygdselever hade en tendens att utgå mer från kompisarnas val.

–Grundtanken med skolvalet är ju att konkurrens bidrar till skolornas utbildnings- och kunskapsutveckling. Om eleverna gör valet på andra grunder kan skolor vara attraktiva trots att de har kvalitetsbrister. Det kan leda till att vissa elever får en sämre utbildning, säger Mikael Thelin.  

Enkätexperiment

Rapportförfattaren genomförde ett enkätexperiment med 1 440 niondeklassare i 12 olika kommuner. Eleverna fick värdera hypotetiska gymnasieskolor utifrån faktorerna avstånd, kunskapsrykte, vänner, lokalisering, program samt om eleven får en egen läsplatta/dator. Elevernas preferenser vägdes sedan samman med en så kallad conjoint-metod. Som låga betyg räknas betyg som är minst en standardavvikelse under medelvärdet, medan höga betyg är minst en standardavvikelse över medelvärdet.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:2 är skriven av Mikael Thelin, idag vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Rapporten bygger på avhandlingen Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om elevers preferenser vid val av skola som lades fram vid Uppsala universitet 2019. Projektet var delvis finansierat med IFAU:s forskningsbidrag. Om du har frågor kontakta Mikael på mikael.thelin@hh.se.