Vad är det som fungerar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken?

Fungerar den aktiva arbetsmarknadspolitiken, och i så fall för vem? Det är två stora frågor som ställs i ett nytt Working Paper (på engelska) från IFAU och som erbjuder en översikt av internationell forskning på området.

Publicerades: 10 november 2016
Författare: Gerard J. van den Berg, Och Bruno Crépon, Och

Aktiv arbetsmarknadspolitik – hjälp att söka arbete, arbetsmarknadsutbildning, samt olika sorters praktik och subventionerade arbeten – används av många regeringar för att förbättra de arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden. Forskningen om effekterna av aktiv arbetsmarknadspolitik är omfattande genom både registerstudier och experiment; i studien ges en översikt av internationell forskning.

Goda effekter av hjälp med att söka arbete

Hjälp med att aktivt söka arbete tycks vara bra för den arbetssökande. Att möta sin arbetsförmedlare, kombinationen av ökad hjälp och ökad kontroll, tycks vara särskilt effektivt. Ett problem med utökat stöd för vissa grupper kan dock vara att extra hjälp till några sker på bekostnad av andra: Vissa studier finner att stora effekter delvis är ett resultat av att det går sämre för kontrollgruppen då de får mindre hjälp. Internationella studier ger inget stöd för att privat förmedling är bättre än offentlig, snarare tvärtom.

Blandade resultat för arbetsmarknadsutbildningar

Sammanställningen av studier från olika länder pekar på att arbetsmarknads­utbildning har små, om ens några, positiva effekter. Internationell forskning visar att det i länder där det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet är lägre är effekterna större för kvinnor än för män. En anledning till att utbildningen inte ger några stora kortsiktiga effekter på sysselsättningen är att de som går en utbildning söker arbete i mindre utsträckning och därför blir de kvar i arbets­löshet en längre tid än de som är öppet arbetslösa.

Subventionerade anställningar tränger undan andra jobb

Subventionerade anställningar har ofta en positiv effekt för den individ som får subventionen, men effekten avtar sedan snabbt när subventionen tas bort. Denna typ av jobb tränger också undan arbetstillfällen för individer som kunde ha fått jobbet istället. Subventionerade arbeten i privat sektor har internationellt sett visat sig effektivare än arbeten i offentlig sektor.

– Det kan dock vara svårt att jämföra grupperna som får subventionerade arbeten i privat respektive offentlig sektor, säger Gerard J van den Berg som är en av rapportförfattarna. Dessutom räknas ofta frivilligorganisationer och icke vinstdrivande företag in i den offentliga sektorn, arbetsgivare som kan ha svårare att anställa personal

– I genomsnitt visar forskningen på begränsade effekter av aktiv arbets­marknads­politik, men utfallen är bättre för vissa grupper. Arbetet med att försöka plocka ut dessa grupper framstår som viktigt, fortsätter Gerard J van den Berg. Vi behöver också lära oss mer om de samhällsekonomiska kostnaderna och hur åtgärderna påverkar de arbetssökandes hälsa, kriminalitet eller familjernas allmänna situation.

Kontakt

För mer information kontakta Gerard J. van den Berg, e-postadress gjvdberg@xs4all.nl (engelska), eller Olof Åslund, olof.aslund@ifau.uu.se

Läs working paper

Active labor market policies