Etableringssamtal ger flyktingar tidig hjälp från Arbetsförmedlingen

Etableringssamtal med Arbetsförmedlingen verkar ha medfört att flyktingar får snabbare hjälp. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 16 december 2011

Etableringssamtal genomförs av Arbetsförmedlingen och ska ge nyanlända flyktingar och flyktinganhöriga råd och stöd vid val av bostadsort och arbete. Arbetsförmedlingen ska också erbjuda aktiviteter i samband med samtalet, t.ex. förberedande utbildning. Rapportförfattaren studerar den försöksverksamhet som genomfördes 2009 och 2010. Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen tagit över det samordnade ansvaret för flyktingar från kommunerna.

Tidig hjälp

Etableringssamtalet verkar ha skyndat på kontakten med Arbetsförmedlingen. De flyktingar som deltog i etableringssamtal skrevs in vid förmedlingen tidigare än vad andra flyktingar gjorde, i genomsnitt 56 dagar efter uppehållstillståndet jämfört med 134 dagar. Deltagarna i etableringssamtal började också det första arbetsmarknadspolitiska programmet en månad tidigare än vad personerna i jämförelsegruppen gjorde, efter 85 dagar jämfört med 117 dagar.

Svårt att ge bostadsrekommendation

Etableringssamtalet ska ge information om arbetsmarknaden och var flyktingen kan bosätta sig för att snabbt kunna få ett arbete. Via intervjuer har rapportförfattarna funnit att sådana bostadsrekommendationer har varit mindre vanligt.

– Många flyktingar var lågutbildade och förmedlarna upplevde att det var svårt att rekommendera en särskild bostadsort för personer som inte jobbat särskilt mycket och hade en relativt kort utbildning, säger Kristina Sibbmark som är en av författarna till rapporten.

Deltagarna följs som mest i två år efter etableringssamtalet. Vid den tidpunkten hade ungefär 7 procent börjat arbeta medan de flesta fortfarande var inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Etableringssamtal används nationellt från december 2010

Från december 2010 har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanlända flyktingars etablering och introduktion i Sverige (svenskundervisning, samhällsinformation, arbetsförberedande insatser). Tidigare låg det ansvaret hos kommunerna. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska samverka. 

Om studien

Rapporten bygger på intervjuer med arbetsförmedlare och handläggare på Migrationsverket på försöksorterna, samt registerinformation från Arbetsförmedlingen och SCB. I rapporten följs cirka 2 000 deltagare i etableringssamtal. Dessa jämförs med flyktingar som inte deltagit i samtal.

Kontakt

Kontakta Kristina Sibbmark om du vill veta mer, telefon 018-471 70 92, e-post kristina.sibbmark@ifau.uu.se