Uppföljning av etableringssamtal

Författare: Linus Liljeberg, Och Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:28

Etableringssamtal är en verksamhet hos Arbetsförmedlingen för nyanlända flyktingar som syftar till att hjälpa flyktingar i deras etablering genom att ge rådgivning om bostadsort och arbete. Rapporten studerar det försök med etableringssamtal som genomfördes under 2009 och 2010. Genom intervjuer med arbetsförmedlare och handläggare på Migrationsverket i kombination med registeranalyser ger vi en bild av hur etableringssamtalet fungerade under försöksperioden.

Studien visar att nyanlända flyktingar som deltog i etableringssamtal träffade Arbetsförmedlingen tidigare än vad flyktingar som inte deltog i etableringssamtal gjorde. Det tar också kortare tid innan de skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Få av deltagarna har dock lämnat Arbetsförmedlingen för arbete. En stor del av deltagarna i etableringssamtal är lågutbildade och många har endast grundskoleutbildning. Arbetsförmedlarna menar att få av deltagarna har en utbildnings- eller arbetslivsbakgrund som gör det möjligt att ge individen en specifik rekommendation om arbete eller bostadsort.