Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans

Sammanfattning av Rapport 2011:19

I den offentliga omsorgen om äldre och personer med funktionshinder arbetar i dag personal som tillsammans utgör det största yrkesområdet i Sverige. I rapporten studeras hur intentionerna med att höja utbildningsnivån för äldreomsorgens personal genom att formalisera all kompetens kring en utbildning lyckats. Till grund för analysen ligger enkätdata samt statistik från SCB.

Undersökningen visar att gymnasieskolans omvårdnadsprogram inte som enda aktör kan utbilda personal i en omfattning som motsvarar de framtida rekryteringsbehoven. Detta trots att omvårdnadsprogrammet har en god genomströmning och trots att en stor andel av eleverna arbetar inom avsedda målgruppsområden efter avslutade studier. Av de som avgick från omvårdnadsprogrammet 2000 och som finns i arbete 2008, arbetade 78 procent i ett målgruppsområde, de flesta som vård- och omsorgspersonal följt av sjuksköterskor. De som genomgått omvårdnadsprogrammet uppfattar att utbildningen förberett dem för yrkeslivet på ett bra sätt. Detta gäller oavsett om man efter programmet arbetade inom vård och omsorg eller inte. Däremot råder det en stor variation bland de som arbetade inom vård- och omsorgsfältet vad gäller om kunskapen tas tillvara på den nuvarande arbetsplatsen.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-11-02