Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Kommuner som aktörer i utbildningsreformer: implementeringen av läroplansreformen Lgr11

Sammanfattning av Rapport 2017:21

I denna rapport har vi undersökt kommunernas roll som aktörer i utbildnings­reformer. Studien är avgränsad till att gälla kommuner som skol­huvudmän för offentligt driven grundskola och den reform som studerats är läro­plans­reformen för grundskolan, Lgr 11. Studien består av en enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner, samt en uppföljande intervjuundersökning med del­tagare från 19 kommuner. Informanterna i undersökningen utgörs av tre kate­gorier med nära anknytning till kommunens skolverksamhet: ordförande för kommunens skolnämnd med ansvar för grundskola, förvaltningschef med ansvar för kommunens grund­skolor samt, i förekommande fall, pedagogiska utvecklingsledare. Resultatet visar att Skolverket som nationell skolmyndighet har varit mycket aktiv i implemen­te­ringsfasen och förmedlat hur olika delar av reformen bör uttolkas. Undersökningen tyder således på en tydlig kommuni­ka­tion från den nationella till den lokala nivån. Kommunerna har snarare fått rollen som genomförare än som självständig uttolkare av reformen. I stället präglas den kommunala nivån av en samordning inom kommunen med in­riktning att genomföra reformen på ”rätt sätt”. Den tydliga på­verkan som generellt kan konstateras från nationell nivå i läroplansreformen Lgr 11 kan nyanseras om man särskiljer olika delelement av reformen. Frågor som enhet­lighet i bedömning och betyg, fokus på ämneskunskaper och genomförande av systematiskt kvalitetsarbete utmärks av en tydlig koppling mellan nationell och kommunal nivå. Svagare koppling kan iakttas när det gäller kommunernas roll som bärare av reformens pedagogiska innehåll vilket indikerar att den delen av reformen har ”passerat förbi” huvudmannen. Kopplingen mellan nationell och kommunal policynivå är också lösare när det gäller kommunernas resurs­fördelning till de egna skolorna. Att införa en ny läroplan är en lång process. Fem år efter att Lgr 11 har börjat gälla uppger en tredjedel av informanterna att de i deras kommun arbetar fullt ut i enlighet med Lgr 11.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-11-13