Arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför EU/ESS

Författare: Mattias Engdahl, Och Erik Sjödin, Och

Dnr: 128/2023

Regleringen av arbetskraftsinvandring från tredjeland har genomgått omfattande förändringar de senaste decennierna, men det saknas en grundlig genomgång av dessa förändringar. Kunskapen är också begränsade om de arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige, exempelvis när det gäller vilken typ av arbete de får och vad som kännetecknar gruppen. Denna rapport syftar till att fylla delar av dessa kunskapsluckor. För att uppnå detta syfte formuleras två huvudsakliga frågeställningar:

1) Hur har regleringen av arbetskraftsinvandring från tredjeland förändrats sedan millennieskiftet?

2) Vilka är arbetskraftsinvandrarna från tredjeland, hur stora inkomster har de och vad kännetecknar deras arbetsplatser?

För att besvara den första frågeställningen beskriver vi utvecklingen av regelverket för arbetskraftsinvandring från tredjeland från år 2000 till och med 2023. Den andra frågeställningen besvaras genom analyser av registerdata. Undersökningsperioden är vald för att vi vill ge en bild av regelverket både före och efter 2008 års reform som förändrade regleringen i grunden, samt för att undersöka om reformen medförde förändringar i sammansättningen av de som arbetskraftsinvandrar till Sverige.