Bortom goda exempel. Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Författare: Lisa Andersson, Och Anders Forslund, Och Tomas Korpi, Och Carina Mellberg, Och Renate Minas, Och

Dnr: 218/2018

Unga (16–29 år) som varken arbetar eller studerar som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en mycket utsatt grupp. Det saknas vetenskaplig evidens om de kommunala åtgärdernas innehåll, organisation och funktionssätt. Projektdeltagarna vill bidra med systematisk kunskap om vad kommunerna gör för den här gruppen genom att utgå från kommuner som givet sina strukturella förutsättningar har en hög respektive låg andel UVAS. Vilka åtgärder har kommunerna och hur är de organiserade?

I projektet används en så kallad förklarande blandmetodsmodell, ett två-stegs förfarande där en kvantitativ studie ligger till grund för en kvalitativ. Den kvantitativa studien bygger på nationella registerdata, medan den kvalitativa studien bygger på analyser av policydokument samt intervjuer med ansvariga inom socialtjänsten och andra aktörer i 20–30 kommuner.