Invandrare på 1990-talets arbetsmarknad

Författare: Per-Anders Edin, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: SOU 2001:54 Ofärd i välfärden

Sammanfattning av Rapport 2001:7

Denna rapport studerar hur förvärvsinkomster och sysselsättning utvecklades för invandrare och svenskfödda under 1990-talet. Den utrikes födda befolkningen hade redan vid periodens början en utsatt situation på arbetsmarknaden, och denna försämrades kraftigt i samband med 1990-talets lågkonjunktur. Den grupp som har den sämsta inkomstutvecklingen och de lägsta inkomstnivåerna är invandrare från länder utanför västvärlden. Särskilt problematisk är situationen bland dem som invandrat till Sverige under senare tid. Huvuddelen av den stora inkomstskillnaden gentemot svenskfödda drivs av att ett stort antal individer i denna grupp inte har några arbetsinkomster alls. Det tycks alltså som om det är de senaste femton årens flyktinginvandrare som fått bära den tyngsta bördan av 1990-talskrisen.