Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Författare: Per Johansson, Och Martin Nilsson, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:27

I rapporten studeras de sjukintyg som ligger till grund för Försäkringskassans beslut att betala ut sjukpenning. Syftet är dels att studera om Försäkrings­kassans krav på komplettering av sjukintyg påverkar längden på sjukfrånvaron, och dels att studera om skillnader i sjukintygens kvalitet och krav på komplettering kan förklaras av socioekonomisk bakgrund och sjukdoms­diagnos. Vi finner att skillnader i både sjukintygens kvalitet och krav på komplettering kan förklaras av olikheter i diagnos. Vi finner också stöd för att sjukintyg för personer med högre utbildning i mindre utsträckning behöver kompletteras än sjukintyg för personer med lägre utbildning. Detta är inte bra ur rättsäkerhetssynpunkt eftersom vi finner att begärd komplettering av ett sjukintyg leder till en förlängning av sjukfrånvaron med omkring 30 procent eller med 22 dagar i genomsnitt.