Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster

Sammanfattning av Rapport 2009:7

I reformen av gymnasieskolan 1991 förlängdes de tidigare 2-åriga yrkes­lin­jer­na till 3-åri­ga program med fler allmänna teoretiska ämnen. Detta medförde att även el­ever från yrkes­­inriktade utbildningar fick allmän behörighet till hög­skolan. Syftet med denna rap­port är att undersöka vilka effekter för­längningen av yrkesutbildningarna hade på el­e­ver­nas senare utbildnings- och arbets­mark­nad­sutfall. I rapporten utvärderas en omfattande för­­söks­verk­samhet med 3-åriga yrkeslinjer som föregick gymnasiereformen i delar av lan­­det. Resul­taten vi­sar att förlängningen av yrkesutbildningarna medförde en ökad sanno­­likhet att hop­pa av gymnasiet för el­e­ver med låga slutbetyg från grundskolan och från icke-akademiska hem. Re­sul­ta­ten visar inga tecken på att det extra gym­na­sie­året skulle ha medfört en ökad övergång till hög­skolestudier. Det finns dock vissa teck­en på att för­läng­ningen av yrkes­ut­bild­ning­ar­na i försöket kan ha lett till hög­re inkomster på längre sikt.