Betygsatta barn - spelar det någon roll i längden?

Författare: Anna Sjögren, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:8

Avskaffandet av betygen i grundskolans låg- och mellanstadium under sjuttiotalet fick långsiktiga konsekvenser för vissa av de barn som därmed inte fick betyg. Effekterna ser inte likadana ut för alla barn. Resultaten tyder på att betygsfriheten missgynnade flickors utbildningslängd. Bland de lågutbildades döttrar var det färre som klarade gymnasiet när de inte fick betyg. För pojkar ser effekterna olika ut beroende på familjebakgrund. Medan sannolikheten att klara gymnasiet minskade bland söner till lågutbildade när betygen avskaffades, ser betygsfriheten ut att ha gynnat söner till högutbildade föräldrar. Den senare gruppen genomgick högskolestudier i högre utsträckning och fick dessutom högre inkomster som vuxna när betygen togs bort i låg- och mellanstadiet.