Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas?

Författare: Eva Mörk, Och

Sammanfattning av

Rapport

2011:6

En stor andel av de personer som idag tar emot ekonomiskt bistånd (socialbidrag) behöver stöd på grund av att de är arbetslösa men inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt kommunernas egna uppgifter utgjorde denna grupp 40 procent av biståndstagarna under första halvåret av 2010. Nästan hälften med ekonomiskt bistånd är också inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång under året. Denna grupp av arbetslösa har en svagare anknytning till arbetsmarknaden än de som har a-kassa. Dessutom verkar de i lägre utsträckning än andra få ta del av arbetsförmedlingens program.

Det finns en mängd åtgärder för att öka sysselsättningen som har använts i Sverige och i andra länder. Av dessa erfarenheter framgår bland annat att aktiveringskrav kan fungera avskräckande för ungdomar men att olika typer av finansiella incitament som till exempel undantagen inkomst vid behovsprövningen verkar fungera sämre.