Sambandet mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställdas hälsa och organisationers produktion

Författare: Christina Björklund, Och Irene Jensen, Och Malin Lohela Karlsson, Och

Sammanfattning av

Rapport

2012:8

Syftet med denna systematiska litteraturgenomgång är att fastställa det vetenskapliga underlaget för sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa samt dessa faktorers inverkan på organisationers produktion. Sökningar genomfördes i ett flertal databaser i september 2009 och kompletterades med sedan tidigare kända studier. Totalt identifierades 17 studier med hjälp av dessa metoder. Studiernas kvalitet utvärderades med hjälp av kvalitetsbedömningsverktyget EPHPP. Vi fann begränsad evidens för att psykosociala arbetsmiljöfaktorer och medarbetarnas hälsa har ett samband med produktionsbortfall. Evidensen var starkast i fråga om arbetets krav och smärta i rörelseorganen. Även om det fanns viss evidens för de psykosociala arbetsmiljöfaktorernas och medarbetarnas hälsas betydelse för självskattad prestation fann vi inga samband mellan specifika arbetsmiljöfaktorer eller hälsoproblem. Forskningen om hur psykosociala arbetsmiljöfaktorer och medarbetarnas hälsa påverkar organisationers produktion hämmas alltjämt av att antalet studier i ämnet är få och av bristfällig kvalitet. Forskningsområdet behöver longitudinella studier som utvärderar faktorer av betydelse för att skapa hälsosamma organisationer.