Arbetspraktik – en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning

Författare: Anders Forslund, Och Linus Liljeberg, Och Leah von Trott Zu Solz, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:4

Vi har skattat effekter av arbetspraktik för dem som gick in i programmet mellan 1999 och 2006. I genomsnitt hade programmet en positiv men måttlig effekt för deltagarna – den genomsnittliga förväntade tiden till arbete för de arbetslösa minskade med drygt sex procent över en knappt tvåårig upp­följningshorisont från tidpunkten för programstart. Vidare medförde del­tagandet höjda framtida arbetsinkomster och minskad andel med försörjnings­stöd. När vi jämför arbetspraktik med arbetsmarknadsutbildning får vi det paradoxala resultatet att de som gick in i arbetspraktik skulle ha haft större utbyte av arbetsmarknadsutbildning medan deltagarna i arbetsmarknads­utbildning skulle ha haft lika stor nytta av båda programmen. En överflyttning av deltagare mellan programmen skulle därför ha varit mer effektiv i genom­snitt.