Effekter av arbetspraktik

Arbetspraktik förkortar arbetslösheten något, men resultaten varierar mellan deltagargrupper visar en ny utvärdering från IFAU. I rapporten jämförs också praktiken med arbetsmarknadsutbildning.

Publicerades: 19 mars 2013

Författare: Anders Forslund, Och Linus Liljeberg, Och Leah von Trott Zu Solz, Och

De som deltog i arbetspraktik under perioden 1999–2006 var efter två år i genomsnitt arbetslösa sex procent kortare tid än jämförbara öppet arbetslösa. Effekten varierade över åren och var störst (11 %) under 2003–2006, en period med färre deltagare. Det gick i genomsnitt bättre för kvinnor än för män och för yngre relativt de äldre. Arbetshandikappade och de över 50 år hade betydligt mindre utbyte av programmet. 

– Det tycks ha gått något bättre för dem som gjorde arbetspraktik, säger Anders Forslund som är en av rapportförfattarna. Men den viktigaste lärdomen är sannolikt att effekterna kan variera påtagligt och det beror exempelvis på vilka som gör praktik, när de gör den och inom vilket yrke.

Praktikdel­tagarna fick också högre framtida arbetsinkomster än de öppet arbetslösa och färre hade försörjnings­stöd. Året efter programstart var praktik­deltagarna dock registrerade vid Arbetsförmedlingen i högre utsträckning. Det beror troligen på att fler jämförelsepersoner började en utbildning.

Arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning

Rapportförfattarna jämför även arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. Praktikdeltagarna hade en betydligt högre övergång till arbete de första 150 dagarna. Det beror troligen på utbildningens inlåsningseffekt (den period när deltagarna är i program och söker jobb mindre intensivt). Därefter lämnar de som har gått en utbildning förmedlingen snabbare.

Rapporten väcker också frågor om vem som deltar i vilket program. De som hade arbetspraktik låg i genomsnitt lite längre bort från arbetsmarknaden och skulle enligt beräkningar ha haft större nytta av arbetsmarknadsutbildning. De som gick en utbildning hade egenskaper som gör dem mer anställningsbara och de skulle ha haft lika stor nytta av den billigare praktiken. 

– En överflyttning av deltagare mellan programmen skulle därför ha varit mer effektiv i genom­snitt, avslutar Anders Forslund.

Bakgrund och metod 

Arbetspraktik har funnits i olika varianter sedan 1980-talet. Rapportförfattarna studerar knappt 106 000 individer som var 20–60 år, deltog i minst 30 dagars praktik som första program i arbetslöshetsperioden och som inte hade varit inskrivna på förmedlingen 180 dagar innan den senaste perioden. Varje deltagare jämförs med en icke-deltagare med samma egenskaper och arbetslöshetshistoria. Man kan då ta hänsyn till egenskaper som vi inte kan observera, men som spelar roll för möjligheterna att få ett jobb.

Kontakt

Kontakta Anders Forslund om du vill veta mer: 018-471 70 76 eller anders.forslund@ifau.uu.se