Könsskillnader i hur sjukfrånvaro påverkas av omgivningen

Författare: Per Johansson, Och Arizo Karimi, Och Peter Nilsson, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:7

Vi studerar om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor i genomsnitt tar hänsyn till kollegorna på arbetsplatsen och om kvinnors beteende i genomsnitt är mer formbart. För att undersöka detta använder vi oss av ett randomiserat experiment där man minskade kravet för sjukskrivning bland 50 procent av de boende i Göteborg. Sjukfrånvaron ökade som en konsekvens av det minskade kravet. Vi studerar hur kontrollgruppen (dvs. de som skulle ha varit opåverkade av experimentet) påverkas av behandlingsgruppens förändrade sjukfrånvaro. Vi finner en signifikant ökad sjukfrånvaro bland både kvinnor och män i kontroll­gruppen, vilket tyder på att båda könen påverkas av sin omgivnings sjukfrån­varo. Däremot tycks kvinnor endast påverkas av sina kvinnliga kollegor, och män endast av sina manliga kollegor.