Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat

Sammanfattning av Rapport 2015:23

I den här rapporten undersöker vi projektet Handledning för lärande som be­drevs under perioden 2012–2014 på tio grundskolor med låga kunskaps­resultat bland eleverna. Projektet hade initierats av den dåvarande allians­regeringen och genomfördes i regi av Skolverket. Det inne­höll olika delar, men dess huvud­fokus var att stärka lärarnas kompetens genom handledning och fortbildning. Vi analyserar hur projektet har genomförts på skolorna och vilka effekter det har haft. Vi visar bland annat att lärarnas åsikter om grupp­hand­ledningen, pro­jektets kärna, varierar mycket. Där­emot är nästan alla lärare positiva till kursen i språk­utvecklande arbetssätt, som också var en central komponent. Vi finner vidare positiva effekter på elevernas uppfattningar om den undervisning som lärarna bedriver och på arbets­klimatet i klassrummet. Vad gäller projektets konsekvenser för kunskaps­resultat finner vi att elevernas kunskaper i engelska har stärkts. Troligen har även resultaten i svenska som andraspråk förbättrats av projektet. För andra mått på elevresultat finns det in­dikationer på positiva effekter, men sambanden är i flertalet analyser inte statis­tiskt säkerställda.