Effekter för olika deltagargrupper inom arbetsmarknadsutbildningen

Författare: Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:20

Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är ett arbetsmarknadspolitiskt program som varit olika framgångsrikt över tid. I den här rapporten studeras programmets individeffekter under åren 1999–2013. Under ett flertal år vid 2000-talets mitt kom deltagarna snabbare i arbete och fick en stabilare ställning på arbetsmarknaden av att delta. Under perioden 2007 och framåt har program­mets resultat försämrats. Det sammanfaller tidsmässigt med att fler arbets­sökande som stod längre ifrån arbetsmarknaden har deltagit i programmet. Under dessa år har också utbudet av kurser förändrats. Effekternas storlek varierar mellan olika grupper av deltagare och kurser, men minskar för alla grupper under den studerade periodens senare år. Studien ger inget stöd för att den förändrade deltagar­sammansättningen eller de ändrade kursvolymerna skulle ha drivit den generella nedgången av resultaten. Effekterna minskar till exempel både för arbetssökande relativt nära ett jobb och för långtids­arbetslösa. För de flesta deltagar­grupper och för de flesta kursinriktningarna leder dock pro­grammet fortsatt till en högre andel sysselsatta efter två år, men andelen i arbete minskar över tid och andelen som är kvar vid Arbets­förmedlingen ökar. För deltagare med en funktionsnedsättning minskar effekterna mindre. Resultaten för transport­utbildningar är bättre än för övriga kurs­inriktningar.