Humankapital och fertilitet -samband inom och mellan familjer

Författare: Francis Kramarz, Och Oskar Nordström Skans, Och Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:11

Vi studerar sambandet mellan utbildning och fertilitet för kvinnor och män. Kvinnor med längre utbildning föder färre barn än lågutbildade kvinnor medan högutbildade män får ungefär lika många barn som lågutbildade män. Relationerna ser likartade ut när man istället för utbildning studerar skolbetyg eller resultat från tester av kognitiv förmåga. Vi visar att relationerna mellan utbildning och fertilitet ser annorlunda ut om man istället gör jämförelserna mellan tvillingsyskon med olika utbildning eller betyg. Kvinnliga tvillingar med lång utbildning föder lika många barn som sina mindre utbildade tvillingsystrar. Manliga tvillingar med lång utbildning får fler barn än sina mindre utbildade tvillingbröder. Återigen är resultaten likartade om vi studerar betyg eller resultat från kognitiva mönstringstester. Det enda undantaget är mönstringens mått på sociala (icke-kognitiva) förmågor för män som har en svagare positiv relation till fertilitet inom tvillingpar än mellan alla individer. Sammantaget tycks det övergripande sambandet mellan utbildningslängd och fertilitet i stor utsträckning fånga upp familje-gemensamma bakgrundsfaktorer snarare än betydelsen av individens utbildning eller betyg.