Hur påverkar ojämlikheten den socioekonomiska rörligheten?

Författare: Gunnar Brandén, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:21

En stor mängd studier har under senare tid funnit att länder med stora inkomstskillnader uppvisar en lägre socioekonomisk rörlighet – ett samband som i den nationalekonomiska litteraturen kallas för Gatsby-kurvan. I den här rapporten beräknas en svensk Gatsby-kurva som mäter sambandet mellan inkomstojämlikhet och socioekonomisk rörlighet över arbetsmarknadsregioner och födelsekohorter i Sverige. Resultaten visar att män som vuxit upp i regioner och/eller under perioder med höga nivåer av inkomstojämlikhet har ett starkare samband mellan sin egen och sin faders inkomst. Därmed bekräftas existensen av en Gatsby-kurva i Sverige. I rapporten analyseras också Gatsby-kurvans underliggande mekanismer, där resultaten visar att Gatsby-kurvan i Sverige drivs av sambandet mellan fäders inkomst och deras söners kognitiva och icke-kognitiva förmågor samt utbildningslängd.