Jobbpolarisering och efterfrågan på olika förmågor på framtidens arbetsmarknad

Författare: Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:30

En omfattande forskningslitteratur har dokumenterat att sysselsättningsut-vecklingen i västvärlden har varit ”polariserande”, i meningen att yrken som ligger i mitten av lönefördelningen har tenderat att krympa relativt hög- och lågavlönade yrken. Denna rapport visar att även om polariseringen är en realitet även i Sverige, har sysselsättningen främst ökat inom yrken där arbetskraften är förhållandevis högkvalificerad i termer av uppmätta förmågor och gymnasie-betyg. Sysselsättningsutvecklingen har särskilt gynnat yrkes-grupper med goda verbala och tekniska förmågor, medan fokus och slutled-ningsförmåga har blivit mindre viktiga egenskaper. Prognoser om framtida sysselsättningsförändringar tyder på dessa trender kommer att fortgå även under nästkommande decennier.